İletişimin son derece hızlı gerçekleşmesi gereken günümüz çalışma ortamında, bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımı ile aranan bilgi ve belgelere erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle kurumlarda bilginin üretiminin, paylaşımının, saklanmasının, erişiminin ve güvenliğinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, Sinerji Sistemi, kurumsal ağ üzerinde dağınık olarak bulunan hizmetlerin tek çatı altında toplanmasını, hizmetlerin dağınık olmasından kaynaklanan bakım, işletme ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan bir altyapı sistemidir. Sinerji Sistemi bugünün ve geleceğin gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş yeni bir sistemdir. "Servis Yönelimli Mimari" felsefesi ile tasarlanmış ve kurumsal hizmetleri kendi bünyesinde toplama hedefi ile yola çıkılmış bir projedir. Sistemin hayata geçmesinden bu yana sistem içerisine alınan hizmetler, Yazışma Hizmetleri, Doküman Yönetimi Hizmetleri, Süreç Yönetimi Hizmetleri, Görev Yönetimi ve ORDR (Operasyonel Risk Değerlendirme Raporu)'dir.

Sinerji Yazışma Hizmetleri, kurum içi ve dışı tüm yazışmaları yöneten Sinerji Hizmeti'dir. Kurumların resmi yazışmalarını yönetmesini, izlemesini, hızlı şekilde sonlandırmasını ve raporlamasını sağlar. Kurumların posta, nakliye ve evrak güvenliği gibi önemli maliyet unsurlarını büyük ölçüde düşürür. Yazışma Hizmeti, mevcut kâğıt tabanlı işlemleri sayısal ortama taşıması suretiyle kâğıt tüketimini azaltarak; bilgi ve belgelerin erişimine ve paylaşımına hız kazandırır. Hizmetin öne çıkan özellikleri; yazışma iş akışlarında standartlaşmanın sağlanması, haberleşme sürelerinde azalma, resmi onay süreçlerinin elektronik ortamda işletimi, bilgiye hızlı erişim, dış sistemlerle entegrasyon (Faks, eposta, vs.), işlemi bitmiş yazışmaların işlemi süren yazışmalardan ayrılması, zaman aşımına uğramış yazışmaların otomatik arşivlenmesi, yazışmaların her aşamadan izlenebilmesi, hızlı şekilde sonuçlandırması ve raporlanması olarak özetlenebilir.

"Sinerji, kurumların resmi yazışmalarını yönetmesini, izlemesini, hızlı şekilde   sonlandırmasını ve raporlamasını sağlar. Kurumların posta, nakliye ve evrak   güvenliği gibi önemli maliyet unsurlarını büyük ölçüde düşürür.     "

Sinerji Doküman Yönetimi Hizmetleri, tüm kurumun belgelerinin elektronik ortamda muhafaza edilerek sorgular aracılığı ile bulunmasını, doküman üzerindeki tüm değişikliklerin (kim tarafından ve ne değişiklikler yapılarak) kayıt altına alınmasını, dokümanlara erişim kontrolünün kapsamlı bir şekilde yapılmasını sağlayan güvenli bir elektronik doküman arşivi uygulamasıdır. Kağıtsız bankacılık kavramı için ilk adım olan doküman hizmetleri, tüm resmi evrakların elektronik ortamda saklanması ile gereksiz kağıt kullanımına engel olmakta ve dosyalama masraflarının ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Belgelere erişimin maksimum hız ile sağlanmasını sağlayarak kişinin minimum efor ile ilgili belgeyi bulabilmesini sağlayarak zaman kazandırmaktadır. Milyonlarca belge arasından ilgili belgeye erişimi en kolay hale getirmektedir. Bir belge üzerinde bir kişi çalışırken başka bir kişinin o belge üzerinde işlem yapmasını engelleyerek veri bütünlüğü sağlanmaktadır. Sinerji Doküman Yönetimi uygulamasının arka planda kullanılmakta olan IBM DB2 Content Manager'a katkıları; detaylı yetkilendirme, kolay sistem yönetimi, kurumsal iş mantığının uygulanması (doküman üzerinde zamanaşımı politikası vs.) ve kullanıcı dostu arayüz olarak özetlenebilir.

 

 

Sinerji Süreç Yönetimi Hizmetleri, kurum içerisinde işletilen tüm süreçlerin yönetilmesini sağlayan bir Sinerji Hizmeti'dir. Bu hizmet, kurumsal süreçlerin modellenmesini, işletilmesini, raporlanmasını ve elde edilen istatistikler ışığında iyileştirilmesini sağlayan bir hizmettir. İçinde insan ile etkileşim olan ya da olmayan tüm süreçlerin işletimine olanak sağlar. Sadece süreçleri yönetmekle kalmayıp, süreç bilgilerini başka sistemler ile paylaşarak iletişimi ve kurumsal süreçlerin orkestrasyonunu sağlar. Süreç Yönetimi, günümüzün önemli mimari yaklaşımı olan "Servis Yönelimli Mimari" felsefesi ışığında geliştirilmiş bir hizmettir. İş süreçleri esnek olan, hizmetlerini müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı sürekli geliştiren kurumları, günümüz piyasa koşullarında çok büyük bir avantaja sahiptir. Bu noktada Sinerji Süreç Hizmetleri, esnek, ölçümlenebilir ve yeniden tasarlanabilir iş süreçleri için gerekli altyapıyı sunmaktadır. Doküman Yönetim Sistemi ve Yazışma Hizmetleri ile yapabildiği entegrasyon sayesinde, süreç verileri yanında süreçlere ait doküman ve yazışmaların da elektronik olarak saklanması ve güvenli erişim sağlamaktadır.