Şirketimiz tarafından taahhüt edilen tüm projeler, Proje Yönetim Ofisi çatısı altında, PMI (Project Management Institute) standartlarına uygun olarak yapılandırılmış proje yönetimi yaklaşımıyla değerlendirilmektedir. Proje yaklaşımımızın temeli, müşterilerimizin isteklerini doğru ve eksiksiz olarak anlayarak, istenen nitelikte ve kalitede özel çözümler üretmektir.

Bu hedef doğrultusunda projelerde gereksinimlerin belirlenmesi, izlenebilir, yönetilebilir, ölçülebilir ve tekrarlanabilir olmalarının sağlanması ve bunların açık biçimde belgelendirilmesi için SoftTech İş Analizi Birimi olarak aşağıda belirtilen alt süreçler işletilir.

 • Gereksinim geliştirme süreç mutabakatı
 • Ön gereksinim geliştirme süreci
 • Detay gereksinim geliştirme süreci
 • Dokümantasyon ve onay süreci
 • Destek süreci

Bu süreçler işletilirken;

 • Gereksinim kaynaklarının belirlenmesi,
 • İhtiyaçların belirlenmesi ve mevcut sürecin modellenmesi, workshopların yapılması,
 • Planlanan sürecin modellenmesi,
 • Geliştirilecek yazılımın arayüzlerinin, fonksiyonlarının, davranışlarının, fonksiyonel olmayan gereksinimlerinin, veri modelinin, tasarım kısıtlarının ve açık konuların belirlenmesi,
 • Gereksinimler belirlendikten sonra önceliklendirilmesi ve aralarındaki ilişkilerin tanımlanması,
 • Analizlerin belgelendirilmesi ve onaylarının alınması,
 • Tasarım ve yazılım ekiplerine destek verilmesi,
 • Sistem testlerine ve ürün testlerine destek verilmesi,
 • Ürün destek belgelerinin oluşturulması ve/veya oluşturulmasına destek verilmesi,
 • Gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Bakım aktiviteleri içinde gerekli durumlarda gereksinimlerin geliştirilmesi ve netleştirilmesi

aktiviteleri gerçekleştirilir

Projeler; büyüklük, süre, kaynak, eğitim gereksinimleri ve müşteri istekleri doğrultusunda değerlendirilerek, CMMI 3 kapsamında tanımlanmış SoftTech'e özel süreçlere uygun olarak yönetilmektedir.

CMMI, referans olarak kabul edilen bir yetkinlik ve olgunluk modelidir; neyin, ne zaman yapılacağını tanımlar. Bununla birlikte nasıl yapılacağını organizasyonun olgunluk düzeyine, iş yapış şekline ve kültürüne uygun tanımlanmasını önerir. Şirketimiz bu doğrultuda proje yaklaşımını, standartların oluşturulduğu, süreçlerin tanımlandığı ve etkin yönetiminin sağlandığı bir yapıda oluşturmuştur.

Projeler, süreç odaklı yaklaşımla, her aşamasının kayıt altına alındığı, istenen nitelikte hizmet ve ürünlere ulaşmak için destekleyici faaliyetler olan Kalite ve Risk Yönetiminin uygulandığı bir yaşam döngüsü içinde ele alınmaktadır.